Amtest - no. 1 SMT distributor in Central and Eastern Europe
Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

 1. Adatkezelő megnevezése

Név: Amtest-Associates Kft

Székhely: 1182 Budapest Fiume utca 5.

Cégjegyzékszám: 01 09 715350

Adószám: 12823200-2-43

E-mail: sales@amtest-group.hu

 

 1.  Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

A weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

 

 

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, hatályos szövege:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TV

 

 

 1. A kezelt adatokra vonatkozó információk

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A kezelt adatok körét és célját, időtartamát, jogalapját és a kezelés módját jelen tájékoztató függeléke tartalmazza.

 

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

 

  1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat jelen szabályzat mellékletében rögzített alvállalkozóinak továbbítja. 

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más – a mellékletben fel nem sorolt - Adatkezelőknek, állami szerveknek.

Így például, amennyiben

 • az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,
 • a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

 

  1. Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő szerverein, illetve adott esetben papír alapú irattárában tárolja. A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá.

 

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

  1. Az Ön hozzáférési jogai

 

Ön, mint jogosult hozzáférhet a személyes adataihoz. Ha azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni, az alábbiakra vonatkozóan:

 1. milyen személyes adatait,
 2. milyen jogalapon,
 3. milyen adatkezelési cél miatt,
 4. milyen forrásból,
 5. mennyi ideig kezeli.

 

Az Ön azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

 1. az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 2. nem terjed ki az anonim adatokra;
 3. nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
 4. magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

 

Az Adatkezelő az Ön kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha Ön további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat Ön fog viselni.

 

  1. Az Ön helyesbítéshez való joga

 

Ön jogosult a személyes adatai helyesbítésére.

E joga

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;
 2. az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 3. nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
 4. magában foglalja az egyértelműen Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

 

Az Adatkezelő az Ön kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait. Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

  1. Törléshez való jog

 

Bizonyos feltételek esetén Ön jogosul a személyes adatai törlésére.

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, amennyiben

 1. az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat, és
 2. Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 3. a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

 1. az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait, és
 2. Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 3. Ön visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
 4.  nincs más jogalap az Ön adatainak további kezelésére.

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

  1. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
  2. Ön tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és
  3. az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

  1. Ön a személyes adatai törlését kéri, és
  2. az ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes, vagy
  3. a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
  4. az Ön adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

 

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak törléséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

  1. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához

 

Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az Ön joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában

  1. nem terjed ki az anonim adatokra;
  2. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
  3. nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
  4. magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

 

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és Ön vitatja az ilyen adatok pontosságát.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha Ön olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és Ön ellenzi az ilyen adatok törlését.

 

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

  1. Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
  2. az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
  3. Ön az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

 

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

   1. Ön tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Adatkezelő jogos érdekei céljából, és
   2. Ön annak visszaigazolására vár, hogy az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.

 

Az Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

Ha az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, akkor

  1. tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
  2. az Ön hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
  3. kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

 

  1.  Adathordozhatósághoz való joga

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 5 megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az Ön adathordozhatósághoz való joga

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és

(d) nem terjed ki az egyértelműen álnevesített adatokra.

 

 1. Az Ön, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

 

Az Adatkezelő az Önt a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.

 

 1. Panasz benyújtásához való jog

 

Ha az Ön úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő azt javasolja, hogy kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha Ön nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

 

A NAIH kapcsolati adatai a következők:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;

telefon: +36 1 391 1400;

fax: +36 1 391 1410;

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

weboldal: www.naih.hu

 

 

 1. A jelen tájékoztató módosításai

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Adatkezelő adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

 

 1. Cookie-k (sütik) kezelése

 

Amikor Ön weboldalunkat olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu) .

 

 

 1. Ügyfelek, Partnerek, Vevők adatainak kezelése

 

Sorszám

Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés Jogalapja

Kik férhetnek hozzá az adathoz

Tárolás módja: papíron és/vagy elektronikusan

Tárolás helye

Tárolás időtartama

1.

Név

Ügyfélkiszolgálás

Szerződés teljesítéséhez

vagy a szerződés

megkötését megelőző

lépésekhez szükséges

Ügyvezetés, Ügyfélkapcsolati feladatokra kinevezett munkavállalók

E

Elektronikus és Papír alapú irattár

Adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint

2.

Cím

Ügyfélkiszolgálás

Szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőző lépésekhez szükséges

Ügyvezetés, Ügyfélkapcsolati feladatokra kinevezett munkavállalók

E

Elektronikus és Papír alapú irattár

Adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint

3.

Telefonszám

Ügyfélkiszolgálás

Szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőző lépésekhez szükséges

Ügyvezetés, Ügyfélkapcsolati feladatokra kinevezett munkavállalók

E

Elektronikus és Papír alapú irattár

Szerződés teljesítését követő 5 év

4.

Email cím

Ügyfélkiszolgálás

Szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőző lépésekhez szükséges

Ügyvezetés, Ügyfélkapcsolati feladatokra kinevezett munkavállalók

E

Elektronikus és Papír alapú irattár

Szerződés teljesítését követő 5 év

 

FRISS HÍREINK

2020-04-30

Welcome to the team

We are proud to announce our newest team members Barnabás Szalai and Csaba Szabó.

2020-02-28

Nano Dimensions the world leading 3D-printing electronics company have teamed up with Amtest Group

Nano Dimensions the world leading 3D-printing electronics company have teamed up with Amtest Group

2020-01-16

Amtest Group and X-Treme Series sign exclusive distribution agreement

Amtest Group and X-Treme Series sign exclusive distribution agreement

ÜGYFÉLELÉGEDETTSÉG FELMÉRÉS

Mondja el nekünk, mennyire elégedett az általunk nyújtott szolgáltatásokkal!